Particulieren

ALGEMENE VOORWAARDEN
CONSUMENTEN
Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en
(totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 26
januari 2024 en zijn op te vragen bij de Koninklijke Vereniging OnderhoudNL.
Artikel 1 - Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon
die op basis van met opdrachtgever gesloten overeenkomst
werkzaamheden verricht en/of materialen levert en schilder- en
aanverwante werkzaamheden verricht aan en ten behoeve van
opdrachtgever;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een vereniging van
eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf,
die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten
betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren
van materialen, het verrichten van schilder- en aanverwante
werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever;
c. Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met
betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren
van materialen.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en
maken deel uit van de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3 - Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer
schriftelijk de aanvaarding door de opdrachtgever van de door
opdrachtnemer uitgebrachte offerte heeft bevestigd.
2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtnemer worden
herroepen binnen de daarop vermelde termijn. Is op de offerte geen
termijn vermeld dan kan de opdrachtnemer de offerte binnen acht
werkdagen herroepen.
3. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en
de opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een
aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft gemaakt,
geldt dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen
overeenkomstig de laatstelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever
verstrekte offerte.
4. De bij de offerte gevoegde tekening en andere gegevens omtrent de
werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen
zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet worden
gekopieerd en aan derden worden versterkt. Zij zullen onverwijld aan
opdrachtnemer worden geretourneerd op diens eerste verzoek.
Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken
over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde
goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige
voor het werk benodigde gegevens, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever regelt indien dit is vereist voor het werk een
kwaliteitsborger.
2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren
zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk
daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat desondanks toch
vertraging dan dient opdrachtgever opdrachtnemer daarover zo tijdig
mogelijk te informeren.
3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van
de voor het werk benodigde gas, water, elektriciteit, perslucht, stoom
en dergelijke. De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn
voor rekening van opdrachtgever.
4. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige
toilet(ten).
5. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit
artikel omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging
voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
7. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is
geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient
opdrachtgever opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog
binnen redelijke termijn na te komen.
8. Indien Opdrachtgever voorafgaand aan ingebruikname van het object
aan het bevoegd gezag c.q. gemeente een dossier moet verstrekken
is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken, bijhouden en tijdig
aanleveren van het dossier aan het bevoegd gezag, tenzij anders is
overeengekomen.
Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen
1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief
reis- en parkeerkosten alsmede de kosten voor eventuele
vergunningaanvragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze separaat
in rekening te brengen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien de overeenkomst langer
dan drie maanden geleden is gesloten, tussentijdse prijswijzigingen
door te berekenen aan opdrachtgever. Indien opdrachtnemer binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tussentijdse
prijswijzigingen aan opdrachtgever wil doorberekenen, heeft
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder
hierdoor schadeplichtig te worden jegens opdrachtnemer.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verzekering
1. Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk
is door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze
gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te
beperken of op te heffen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan
opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
overschrijding van de uitvoeringstermijn.
4. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is deze beperkt tot het
uit hoofde van de opdracht verschuldigde netto factuurbedrag, tot een
maximum van € 5.000,00. Indien de opdrachtnemer voor de betreffende
schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd te
vermeerderen met het eigen risico.
5. Iedere aansprakelijkheid vervalt, onverminderd de klachtplicht van artikel
6:89 BW, in ieder geval één jaar na het ontstaan van de schade danwel
één jaar te rekenen vanaf het moment waarop opdrachtgever de schade
redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen.
6. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken
in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn
verzoek worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht
in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
7. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen,
onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.
8. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien schade ontstaat als
gevolg van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van opdrachtgever of
indien de schade binnen de risicosfeer van opdrachtgever valt.
9. In geval opdrachtnemer opdrachtgever tijdig ter zake heeft
gewaarschuwd en opdrachtgever desalniettemin uitvoering van
werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, is
de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
10. Indien de aanvang van de werkzaamheden wordt vertraagd door
omstandigheden als bedoeld in art. 4 lid 2 moeten de voor de
opdrachtnemer hiermee verband houdende schade en kosten door
opdrachtgever worden vergoed.
Artikel 7 - Oplevering en herstel van gebreken
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over het werk, dient zij
opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis
te stellen. Klachten over onderdelen van de overeengekomen
werkzaamheden zijn geen grond voor opschorting van oplevering.
2. Indien opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om
te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien
dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder
aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het
werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het
werk als opgeleverd beschouwd
3. De kennisgeving dat het werk klaar is als bedoeld in lid 2 kan bestaan uit
een mondelinge, schriftelijk of digitaal bericht dan wel uit het toezenden
van de eindfactuur.
4. Opdrachtgever wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben
aanvaard indien de consument het object waaraan het werk is verricht in
gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een
gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
5. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij
de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk
door een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
6. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die
opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten
ontdekken, maar niet heeft gemeld.
7. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor
opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in
verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd,
aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een
redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.
8. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen
redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen
verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in
plaats van schadevergoeding.
Artikel 8 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die
redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder
is mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer,
terreur, zwaar noodweer of andere hevige weersomstandigheden,
brand en andere storingen, stakingen in andere bedrijven, wilde of
georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, een
algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare
stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en
overheidsmaatregelen.
2. n de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat
opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn
verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als
gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd
tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de
reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel
van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 9 - Betaling en rente
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de factuur
door de opdrachtgever is ontvangen, tenzij anders overeengekomen.
Na het verstrijken van deze veertien dagen of anders overeengekomen
is opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van
opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals
bedoeld in lid 1, een rente 2% per jaar over het opeisbare bedrag
verschuldigd.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden en/of leveringen in
delen te factureren.
4. Wanneer opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke, is
opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk
op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen
heeft voldaan.
5. In geval de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op
opdrachtgever van toepassing wordt dan wel in geval van faillissement
van opdrachtgever, overlijden van opdrachtgever en/of indien
opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren zijn de
verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste
nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling
vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door
opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen, maakt opdrachtgever
aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane
vergoeding ter zake van de vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten, conform de Wet normering buitengerechtelijke
incassokosten en het bijbehorende Besluit, voor zover het openstaand
bedrag – na het intreden van verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen
14 dagen, gerekend vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van
de aanmaning door opdrachtgever wordt voldaan.
Artikel 10 – Zekerheidsstelling
1. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever zekerheidsstelling
voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen te verlangen.
2. Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen of de
zekerheidsstelling achterwege laat, heeft opdrachtnemer het recht zijn
werkzaamheden op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden
en schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11 - Opzegging van de overeenkomst
1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen.
2. Bij opzegging door de opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk
geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen
die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen
aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk.
Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de
opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten,
de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele
werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.
3. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die
de opdrachtnemer niet kan worden toegere¬kend en evenmin in zijn
risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen
en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
Artikel 12 - Eigendoms- en auteursrechten
1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen,
ramingen, rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij
de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn
eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter
beschikking zijn gesteld.
2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van
verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn
ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn
ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet of in de Beneluxwet,
inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan
opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp,
of een deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de
uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de
overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven
door opdrachtnemer geleverde goederen de uitsluitende eigendom
van opdrachtnemer.
2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet
bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden.
Dit verbod tot verpanding c.q. vervreemding heeft goederenrechtelijke
werking. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen
vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als
mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de
goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van
opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en
deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende
goederen af te zonderen.
Artikel 14 - Orde en veiligheid/werktijden
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is de
Nederlandse rechter bevoegd.
2. In geval van een geschil tussen partijen dat valt binnen de
bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank, geldt dat partijen
dit zullen voorleggen aan de rechtbank in het arrondissement waarin
opdrachtnemer is gevestigd.
3. Voor zover een geschil tussen partijen niet valt onder de bevoegdheid
van de sector kanton van de rechtbank geldt dat alle geschillen
tussen partijen zullen worden beslecht overeenkomstig het
arbitragereglement van het Nederlands Arbitrageinstituut