Zakelijke markt

ALGEMENE VOORWAARDEN
ZAKELIJKE MARKT
Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld
door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schildersen (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven, inclusief verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden
zijn in werking getreden per 26 januari 2024 en zijn op te vragen bij Koninklijke Vereniging OnderhoudNL.
Artikel 1 - Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op basis
van met opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht
en/of materialen levert en schilder- en aanverwante werkzaamheden
verricht aan en ten behoeve van opdrachtgever;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die met
de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten in het kader
van de uitoefening van beroep of bedrijf betreffende het verrichten
van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, het verrichten
van schilder- en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van
opdrachtgever;
c. Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot
uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en maken deel uit van
de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien
deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer de schriftelijke
aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte
offerte schriftelijk heeft bevestigd.
2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtnemer worden herroepen
binnen de daarop vermelde termijn. Is op de offerte geen termijn vermeld dan
kan de opdrachtnemer de offerte binnen acht werkdagen herroepen.
3. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en de
opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het
uitvoeren van de werkzaamheden heeft gemaakt, geldt dat tussen partijen
een overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig de laatstelijk door
opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte offerte.
4. De bij de offerte gevoegde tekening en andere gegevens omtrent de
werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder
voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd en
aan derden worden versterkt. Zij zullen onverwijld aan opdrachtnemer worden
geretourneerd op diens eerste verzoek.
Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over
het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde
gegevens, tenzij anders overeengekomen. Indien het inschakelen van een
kwaliteitsborger is vereist, zorgt de opdrachtgever daarvoor tenzij anders is
overeengekomen.
2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en
zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt. Ontstaat desondanks toch vertraging dan dient opdrachtgever
opdrachtnemer daarover zo tijdig mogelijk te informeren.
3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het
werk benodigde gas, water, elektriciteit, perslucht, stoom en dergelijke. De kosten
hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle
bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens
werkzaamheden.
5. Voor zover dat in het kader van de werkzaamheden relevant is zorgt
opdrachtgever dat opdrachtnemer de beschikking heeft over tekeningen van de
ligging van kabels, buizen en leidingen.
6. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten voldoen
aan de wettelijke en door de Inspectie SZW gestelde veiligheidsvoorschriften.
7. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en
onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van
het werk gebracht kunnen worden.
8. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten
en schaftlokalen op het werk.
9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat
daardoor schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
10. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van
chemisch bouwafval.
11. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor
de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem
ter beschikking wordt gesteld.
12. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel
omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan
opdrachtgever in rekening te brengen.
13. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
14. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever
opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na
te komen.
15. Indien de aanvang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden
als bedoeld in art. 4 lid 2 moeten de voor de opdrachtnemer hiermee verband
houdende schade en kosten door opdrachtgever worden vergoed.
Artikel 5 - Prijzen en prijswijzigingen
1. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn tenzij expliciet benoemd
niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor
vergunningaanvragen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien de overeenkomst langer dan drie
maanden geleden is gesloten, tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen
aan opdrachtgever. Indien opdrachtnemer binnen drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst tussentijdse prijswijzigingen aan opdrachtgever wil
doorberekenen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden
zonder hierdoor schadeplichtig te worden jegens opdrachtnemer.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verzekering
1. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts ontbinden indien opdrachtnemer
toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en nadat
opdrachtnemer in gebreke is gesteld en haar een redelijke gelegenheid is
geboden tot nakoming van de overeenkomst.
2. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is
opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet
aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.
3. Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door
opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen
of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of
derden, waaronder gevolgschade, vertragingsschade en/of bedrijfsschade.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove
schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van
de uitvoeringstermijn.
7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden ter
zake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken
waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht door welke
oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
8. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is deze beperkt tot het uit
hoofde van de opdracht verschuldigde netto factuurbedrag, tot een maximum van
€ 5.000,00. Indien de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd,
is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het
betreffende geval wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico.
9. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft
verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.
10. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de
vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd
of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan opdrachtnemer
is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte
aanhangig is gemaakt.
11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, onkosten en boetes ontstaan
doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever niet tijdig, onjuiste
en/of onvolledige verstrekte gegevens. Dit betreft in het bijzonder, maar niet
uitsluitend de aanwezigheid en aard van gezondheids- en milieugevaarlijke
stoffen.
12. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in
materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek
worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van
artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
13. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of
gereedschappen die zich op het werk bevinden.
Artikel 7 - Oplevering en herstel van gebreken
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over het werk, dient zij opdrachtnemer
daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. Klachten over
onderdelen van de overeengekomen werkzaamheden zijn geen grond voor
opschorting van oplevering.
2. Uitsluitend schriftelijke klachten over zichtbare gebreken zowel in uitvoering van
het werk als de levering van materialen, ontvangen binnen veertien dagen na
factuurdatum, worden door de opdrachtnemer in behandeling genomen. Overige
schriftelijke klachten betreffende zowel de uitvoering van het werk als de levering
van materialen dienen uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk
de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen te
zijn ontvangen.
3. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van
een klacht niet opgeschort.
4. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de
prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een
oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
5. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die
opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken,
maar niet heeft gemeld.
6. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer
aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de
omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de
gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen,
onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge
van de gebrekkige oplevering.
7. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen redelijke
termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan
tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
8. Indien is vereist dat er een dossier aan het bevoegd gezag wordt verstrekt, voordat
het werk in gebruik mag worden genomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk
voor het maken, bijhouden en tijdig aanleveren van dit dossier.
Artikel 8 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die redelijkerwijs niet aan
opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, terreur, zwaar noodweer of andere
hevige weersomstandigheden, brand en andere storingen, stakingen in andere
bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer,
een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie
bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te
schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan
één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel
van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte
kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde
heeft.
Artikel 9 - Betaling en rente
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de factuur door de
opdrachtgever is ontvangen, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken
van deze veertien dagen of anders overeengekomen termijn is opdrachtgever
in verzuim en worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid
1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd, tenzij
de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval opdrachtgever de wettelijke
handelsrente verschuldigd is
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden en/of leveringen in delen te
factureren.
4. Wanneer opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke is, is
opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te
schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
De daaruit voortvloeiende (vertraging)kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan
niet betwiste vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer.
6. In geval van liquidatie, faillissement ,surséance van betaling van opdrachtgever
of wanneer de Wsnp op opdrachtgever van toepassing wordt of hij – in geval van
een natuurlijke persoon – komt te overlijden, dan wel wanneer opdrachtgever in
betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf in
een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats
van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de
verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen,
ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op
een latere factuur.
8. Wanneer opdrachtgever (een gedeelte van) de door opdrachtnemer
gestuurde facturen niet of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten
verschuldigd, ter hoogte van 15% van de hoofdsom, met een minimum van €
40,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
Artikel 10 – Zekerheidsstelling
1. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever zekerheidsstelling voor het
nakomen van diens betalingsverplichtingen te verlangen.
2. Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen of de zekerheidsstelling
achterwege laat, heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te
schorten danwel de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 11 - Opzegging van de overeenkomst
1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen.
2. Bij opzegging door de opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk
geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor
de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de
opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was
gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de
door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de
gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over
het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 25%.
3. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de
opdrachtnemer niet kan worden toegere¬kend en evenmin in zijn risicosfeer ligt,
dan is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en de gemaakte kosten
in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
Artikel 12 - Eigendoms- en auteursrechten
1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen,
rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de
overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan
opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van
verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen,
schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden
bedoeld in de Auteurswet of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen,
zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn
gesteld.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel
hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming
van opdrachtnemer.
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst
voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer
geleverde goederen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer.
2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd
de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Dit verbod tot
verpanding c.q. vervreemding heeft goederenrechtelijke werking. Indien derden
enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht
om opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever
is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve
van opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze
van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te
zonderen.
3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken
bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te
halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking
te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom dan wel
voor een boete van 10% van de gedurende het afgelopen jaar aan opdrachtgever in
rekening gebrachte bedragen - voor iedere dag opdrachtgever hiermee in gebreke
blijft.
Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands
recht van toepassing.
2. In geval van een geschil tussen partijen dat valt binnen de bevoegdheid van de
sector kanton van de rechtbank, geldt dat partijen dit zullen voorleggen aan de
rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
3. Voor zover een geschil tussen partijen niet valt onder de bevoegdheid van de
sector kanton van de rechtbank geldt dat alle geschillen tussen partijen zullen
worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrageinstituut